TÜBİTAK 7 MÜHENDİS ALIYOR !

İlan No : TBTK.TÜSSİDE.2020-11.Referans Kodu : TBTK.TÜSSİDE.2020-1.01AR-GE PERSONELİ(AR-GE PERSONELİ) Pozisyonları için;İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumsal ve sektörel yönetim alanındaki konularda bilgi ve tecrübe sahibi, kurumsal yönetim sistemlerini geliştirmeye yönelik projelerde görev alabilecek, hedef durum süreç tasarımı yapacak, süreç ve sistem konumlandırması yapacak, süreç gelişim ve iyileştirme alanları tarifleyecek, süreç yönetimi ile ilgili proje yönetebilecek, yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yapabilecek (ISO, EFQM vb.), ayrıca sektörel gelişime yönelik projelerde finansal ve mali analiz ile fizibilite ve katma değer analizi gibi konularında çalışmalar yapabilecek, planlama ve optimizasyon çalışmaları yapabilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7Personel Görev Yapacağı Şehir : GebzeAdaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri veya Finansal Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2- Tercih edilen nitelikler;

  • Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

    i) Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (Tecrübe Yılı/15) + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması)  => 3,20

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav TürüKPDSÜDSYDSYÖKDİLTOEFLIBTTOEFLCBTTOEFLPBTFCECAECPE
Sınav Puanı 1*6561173500BCC
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) adaylardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.
Sınav Puanı 2**7068190520BCC

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla, alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS                    : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                       : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                       : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YÖKDİL                 : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT            : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT          : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT          : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE                       : First Certificate in English

CAE                       : Certificate in Advanced English

CPE                       : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

i) TBTK.TUSSİDE.2019-1 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç  27/07/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla bir (1) adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir.

d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi “teknik değerlendirme” yapılabilecektir.

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
  • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi veya YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
  • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
  • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi (ilgili işyerlerinden alınan onaylı) ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),
  • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için),
  • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 PK: 41, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: tusside.insankaynakları@tubitak.gov.tr                               

Telefon: 0 262 641 50 10

KAYNAK: https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr/UI/AnaSayfa.aspx?ReturnUrl=%2f

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s